מילון מושגים

א

מסמך המפרט את הזכויות הרשומות לגבי נכס מסוים, לרבות פרטים מזהים כמו לדוגמה גוש, חלקה, בעלי הזכויות בנכס וגורמים שלטובתם רשומים שעבודים או עיקולים על הנכס. האישור מונפק על ידי מנהל מקרקעי ישראל או/ו חברה משכנת.

זהו החלק היחסי מעלות הנכס אותו תרצו לגייס באמצעות לקיחת משכנתה, וזאת בנוסף להון העצמי שלכם.

מסמך רשמי המונפק על ידי הבנק המאשר את זכאות הלווה לקבלת ההלוואה בתנאים שסוכמו, נכון ליום הנפקת האישור. כוחו של האישור העקרוני יפה ל - 24 ימים רצופים לרבות שבתות וחגים. על אף תוקפו של האישור העקרוני שנקבע על ידי בנק ישראל, בתחילה ל - 12 ימים, והחל מחודש נובמבר 2017 הוארך תוקפו של האישור ל - 24 ימים, היו בתקופת הקורונה, בנקים שהסכימו להאריך את תוקף האישור העקרוני ל 32 ימים.

אישור ממוכר הנכס המעיד על קבלת תשלום מהרוכש. הבנק יבקש מהלווה אישור זה במקרים בהם הדירה נרכשת מאדם פרטי, או מקבלן המתנהל ללא ליווי בנקאי. וזאת לפני מתן המשכנתה בפועל.

מושג במערכת הבנקאית והפיננסית המציין את סה"כ הסכום שעסק או לקוח התחייב להחזיר לבנק או למוסד פיננסי לרבות הלוואות, מסגרות אשראי, הלוואות בכרטיס אשראי, הלוואות נוספות ושעבודים מכל סוג שהם. האובליגו משמש כמדד לבחינת מצבו הפיננסי של העסק או של הלקוח הפרטי כדי שלא יווצר מצב שבו ההתחייבויות הפיננסיות יהיו גדולות בהרבה מיכולת ההחזר בעתיד.

רווח מהיר מהשקעה לטווח קצר. מונח המוכר לציבור הרחב בעיקר מתחום ההייטק, אך בשנים האחרונות הוא רווח בענפים נוספים במגזר העסקי, בהם יזמים מחפשים אחר אפיקי השקעה מניבה בטווח הנראה לעין, לרבות בענף הנדל"ן.  

מלבד סכום המשכנתה, אותו מתחייבים הלווים להחזיר לבנק, קיימים תשלומים נוספים החלים על נוטלי המשכנתאות, המשולמים לגורמים נוספים, בשלבים שונים בתהליך. לדוגמה רשם המשכונות, טאבו, הרשות המקומית ועוד.

אישור המעיד כי אין לבעל הנכס התחייבויות לעירייה / מועצה.

ריכוז כל ההלוואות מגופים פיננסיים שונים להלוואה אחת, המאפשרת פריסת תשלומים חדשה ונוחה יותר ללקוח.

ג

 דחיית תשלומי הקרן, לתקופה קצרה מוסכמת, שלאחריה יחזור הלווה/ים לשלם תשלומי קרן וריבית.מצב שבו מחליפים את הבטוחה עבור המשכנתה שניתנה, ושומרים על התנאים כפי שניתנו במקור. מעבירים את המשכנתה מהנכס שנמכר, לטובת נכס חדש אחר שנרכש. 

 

מצב הנוצר כשההכנסות קטנות מההוצאות לאורך זמן רב..  

תעודת זהות" של נכס מקרקעין. לדוגמה, גוש מתייחס לשטח גדול יחסית הכולל מספר בניינים, חלקה מתייחסת לשטח עליו ממוקם הבנין, ואילו תת-חלקה מתייחסת לדירה עצמה. 

או בשמה תוכנית ההגשה, כוללת תוכניות אדריכליות ותשריטים נוסף למסמך המתאר את השינויים הצפויים לקבלת היתר בניה.

ה

לרוב, נדרשת הסבת ערבות במקרים שבהם הלווים רוכשים דירה מקבלן בפרויקט המלווה על ידי בנק מסויים ואת המשנתה הם בוחרים לקחת בבנק אחר, אזי הבנק יבקש הסבת ערבות לטובת הדירה הנרכשת.

הערה הנרשמת ברשם המקרקעין, ומעידה על קיומה של התחייבות בכתב של בעל הקרקע/הנכס למגורים או למסחר, או בעל הזכות בהם, לבצע עסקה בגינם או להימנע מביצוע העסקה.

הבנק המלווה, דורש מהלווים התחייבות לרישום המשכנתה לטובתו ברשם המקרקעין, וזאת עד לסילוק המשכנתה במלואה.

התחייבויות שוטפות כגון החזר הלוואה או התחייבות רשמית כלפי בן/בת הזוג לשעבר לדוגמה מזונות, בהם מתחשב הגוף שנותן את האשראי, האם וכמה אשראי לאפשר. התחייבות שמועד סיומה  מתחת ל - 18 חודשים, לא נספרת כהתחייבות לטווח ארוך, אך ישנם בנקים שבוחנים בנוסף עומס חוב כללי ומתחשבים גם בהלוואות קצרות מועד.

התמקדות בפעילות קיימת או חדשה כדי לחזור למסלול צמיחה כלכלית וגידול בהכנסות של חברה או אדם פרטי, ובמקביל הפסקה של פעילות הגורמת לגידול בהוצאות מיותרות והתייעלות בהתנהלות של הוצאות נדרשות.

הלוואה הניתנת בריבית משתנה או קבועה וצמודה לשינויים במדד המחירים לצרכן המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדי ה־15 לחודש. כאשר המדד עולה יתרת הקרן עולה ולהפך.   

מס המוטל על בעלים או חוכר לדורות של מקרקעין שערכם עלה בעקבות אישור תוכנית בנייה על ידי הוועדה המקומית. המס ישולם רק במקרה של מימוש ההשבחה, בעת מכירת הנכס או במקרה של ניצול זכויות בהשבחה. לדוגמה, בנייה נוספת.

סך כל הכסף שנצבר ממקורות עצמיים. חסכונות, עזרה מהמשפחה ועוד.

ביטוי נפוץ בקליקה המקצועית המתאר מצב שבו לרוכש יש דירה קיימת בבעלותו, ובאפשרותו לקבל משכנתה כנגד שעבוד הנכס ולתעל אותה לטובת ההון עצמי לרכישת נכס נוסף.

הביטוי הפך נפוץ בתקופת הקורנה, ומתאר מצב  של דחיית תשלומי המשכנתה. קיימים 2 סוגי הקפאה: האחד כולל הקפאת תשלומי הקרן והמשך תשלומי הריבית. במקרה השני הקפאה מלאה של כל התשלום הכולל קרן וריבית. דחיית תשלומי המשכנתה מתאפשרים לפחות פעם אחת בחיי המשכנתה וישנם בנקים שאף מפרסמים את האפשרות כיתרון- לדוגמה: "חודש חופש" מהמשכנתה.

עסקה בה הבנק או גוף פיננסי אחר, נותן סכום כסף לאדם או גוף אחר, לתקופה מוגבלת בזמן, לפי תנאים שנקבעים מראש. הגוף הנותן את הכסף נקרא "מלווה", ומי שמקבל את הכסף נקרא "לווה". סכום הכסף עצמו שניתן בהלוואה נקרא "קרן".

בעבר רוב המשכנתה הייתה מורכבת מכספי זכאות למשכנתה וליתרה הנוספת להשלמת הסכום הנדרש קראו הלוואה משלימה. כיום הלוואה משלימה היא הלוואה נוספת שהבנקים מציעים לאחר ביצוע המשכנתה לטובת הוצאות נוספות בתהליך רכישת הדירה. 

הלוואות הניתנות ללקוחות הבנק ללא ביטחונות.

הלוואה הניתנת לעובדי מדינה, על ידי אגף החשב הכללי.

הלוואה הניתנת בתנאים מועדפים על ידי הבנקים לטובת גיוס לקוחות חדשים.

הוראות המחייבות את הבנקים לעבוד לפיהם, ומגדירות מה מותר ומה אסור בעסקת המשכנתה. 451. נהלים למתן הלוואות לדיור. 329. מגבלות למתן הלוואות לדיור. 329 שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי תקין.

סך כל ההכנסה נטו של הלווה/ים פחות כל ההתחייבויות הקבועות מעבר ל־18 חודשים.

כל תשלום, חלק או כל הסכום עבור יתרת התחייבות לדירת מגורים לפני מסירתה לרוכשים על ידי הקבלן. פעולה זו נועדה לחסוך תשלומי מדד תשומות הנצברים בתקופת הבנייה על החלק שעדיין לא שולם.

אישור להרחיב, לשפץ או לשנות את גודל הדירה או הבית, בהתאם להסכמת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. היתר זה הוא מסמך המתאר את הבקשה שאושרה ואליו מצורף תשריט גרמושקה.

הרחבת הנכס לפי היתר בניה ו/או שיפוץ ואבזור כדי להגדיל את שווי השוק של הנכס.

בעולם המשכנתות החזר הון מבטא מצב בו לאחר הרכישה של הדירה, לרוב עד חצי שנה לאחר האיכלוס, יש אפשרות לבקש מבנק המשכנתאות לקבל משכנתה על תשלומי הון עצמי ששולמו, בהתאם  למגבלות אחוזי המימון, ובהתאם להצגת אסמכתאות המעידות לטובת מה נועד החזר הון. סיבה נפוצה הינה החזר הלוואות למשפחה שעזר בהשלמת ההון העצמי ללווים.

עמותה רשומה ללא כוונת רווח, שהוקמה ב־2016  המאגדת תחתיה את מרבית יועצי המשכנתות בישראל. תפקידה להעצים ולמקצע את חברי ההתאחדות ולפעול מול מקבלי החלטות במערכת הפיננסית, הממשלה, והתקשורת כדי לקדם את תחום ייעוץ המשכנתאות להסדרה של המקצוע בחקיקה.

ל

לוח המפרט את תנאי ההלוואה, יתרת ההלוואה, שיטת ההחזר (לדוגמא: שפיצר, קרן שווה ובלון), גובה הריבית, תקופה, עמלות ועוד'. לוח הסילוקין מציג את ההחזר החודשי מחולק למרכיב של החזר על חשבון הקרן והחזר על חשבון הריבית, ונתונים נוספים שנותנים מידע של סילוק ההלוואה עד תום התקופה.

ישנם כמה סוגי זכאות נוספים: זכאות נגב, בניית ממד, הלוואת מקום.

בישראל קיימות שלוש לשכות נתוני אשראי, BDI, דן אנד ברדסטריט וקו מנחה, הפועלות בהתאם לרישיון ממשרד המשפטים, ומספקות לבנקים וספקי אשראי אחרים מידע פיננסי הנוגע לאנשים פרטיים לצורך הערכת סיכוני אשראי והלוואות.

יחידה במשרד ראש הממשלה, האמונה על איסוף וניתוח מידע סטטיסטי אודות מדינת ישראל, עבור מקבלי ההחלטות וכשירות לציבור. בין היתר הלמ"ס מפרסמת מידע בנוגע למדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבניה.נ

עורך דין המוסמך לאשר, לאמת, להעיד ולערוך מסמכים משפטיים בהתאם למקרים המעוגנים בחוק. חתימתו של הנוטריון מהווה אישור בפני בית המשפט בכל הקשור למקוריותו של מסמך, לזהותו של האדם החותם על המסמך או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם.

ישנם כמה סוגי זכאות נוספים: זכאות נגב, בניית ממד, הלוואת מקום.

נכס המייצר עבור בעליו הכנסה פאסיבית מדמי שכירות המשולמים לו בגין שימוש בנכס לכל מטרה.

ראשי תיבות - נכסי דלא ניידי ופירוש המילה הוא נכסים שאינם ניידים.

אחוזת קרקע, ירושת אבות בקרקעות כפי שנחלו בני ישראל את הארץ.

ס

הוא מצב שמחזירים בבת אחת את התחייבות. במשכנתה המושג סילוק מתכוון לסגירת חלק או כל המשכנתה.

תהליך של למידה בנוגע למוצר כלשהו בשוק, לרוב משיקולי עלות. בעולם המשכנתות, הסקר מתבצע בין הבנקים וחברות הביטוח אשר מציעים אשראי.

ע

ערבות הניתנת על ידי בנק לרוכש דירת מגורים ממוכר דירה חדשה, המבטיחה לקונה את החזרת הכספים ששילם למוכר תמורת הדירה, במקרה שהמוכר לא יוכל להעביר לקונה את הזכויות בנכס, כמוסכם בהסכם המכר.

עלויות המעבר והשיפוץ עשויות להסתכם בעשרות אלפי שקלים עד מאות אלפי שקלים על שיפוץ הבית, מטבח חדש, ריהוט, מוצרי חשמל ועוד. עלויות אלו יהיו מההון העצמי ומומלץ לשריין תקציב עבור הוצאות אלה. 

עמלות הנגבות בעת פירעון מוקדם של הלוואה. העמלה מורכבת מרכיבים שונים, הנקבעים על פי מסלול ההלוואה. עמלה זו במהותה משמשת כפיצוי לבנק בגין ההפסד העלול להיגרם לו כתוצאה מהפירעון המוקדם.​ עמלות נפוצות: עמלה תפעולית, עמלת אי הודעה מוקדמת, עמלת היוון ועמלת מדד ממוצע.

העמלה התפעולית (דמי טיפול) היא תשלום בגין העלות התפעולית של הפעולה. בימים של כתיבת הספר גובה העמלה הוא 60 ש"ח.

עמלת שנגבית במקרה בו לא הודעתם בכתב על כוונתכם לסלק את המשכנתה לפחות 10 ימים מראש, אך לא יותר מ־45 יום לפני יום הפירעון. גובה העמלה: 0.1% מהסכום הנפרע בפירעון מוקדם. 

 עמלת שנגבית אם הריבית בעת פרעון של ההלוואה נמוכה יותר מהריבית שנלקחה בפועל או הריבית הממוצעת על משכנתאות ביום לקיחת המשכנתה, הנמוך מביניהם. עמלה זו נגבית הן בעת פירעון מוקדם של ההלוואה והן בעת מחזור ההלוואה למסלול אחר.

עמלה זו נגבית בעת פירעון מוקדם של ההלוואה ובעת מחזור ההלוואה למסלול אחר.

במסלולי משכנתה צמודות למדד המחירים לצרכן, כאשר הפירעון מבוצע בין 1 ל־15 לחודש, ועדיין לא פורסם המדד למחירים לצרכן ב־15 לחודש. הבנק רשאי לגבות עמלה בגובה הסכום הנפרע כפול חישוב של מחצית של ממוצע המדד המחירים לצרכן ב־12החודשים האחרונים. 

התחייבות של הבנק לשלם לצד שלישי את הסכום הנקוב בכתב הערבות בעת דרישתו. הערבות הבנקאית מונפקת על פי בקשתו של לקוח הבנק.​

נתון כלכלי חיצוני שנקבע מראש בתנאי ההלוואה, בהתאם להוראות בנק ישראל, המשמש את הבנקים בקביעת מנגנון שינוי הריבית בהלוואות בריבית משתנה או במשיכת חלקים ממסלולי המשכנתה בהתאם ללוח התשלומים בחוזה הרכישה. 

פ

בקשה לרישום שעבוד בדרגה שווה על זכויות בנכס. בדרך כלל  תתבקש על ידי בנק למשכנתות, שאינו נתן את המשכנתה המקורית, בעת פנייתכם בבקשה למיחזור המשכנתה.

זהו סכום כסף שמסכימים עליו שני הצדדים בעת ביצוע  חוזה רכישה, אם תהיה הפרת חוזה. לרוב הפיצוי המוסכם הינו בסך 10% מהסכום הנקוב בחוזה.

רישום מוסדר של מקרקעין בטאבו, חלוקה מפורטת לגוש, חלקה ותת חלקה

מצב שבו הלווה מבקש לסגור חלק או את כל ההלוואה לפני המועד שנקבע מראש.

קיימים מגוון מסלולים שמהם ניתן להרכיב את המשכנתה, אך הנפוץ והמוכר מבניהם הוא מסלול הפריים. זהו מסלול שמורכב מריבית בנק ישראל (0.1% בשנת 2020) ותוספת עוגן "פריים" (1.5%) = 1.6%  בו גובה הריבית משתנה באופן אוטומטי 8 פעמים בשנה, נכון לשנת 2020, זאת בהתאם לשינויי הריבית במשק הנקבעת על ידי בנק ישראל. מסלול הפריים אינו צמוד למדד המחירים לצרכן.

 זהו מצב בו מחליטים להרוס מבנה ישן ובמקומו לבנות מבנה חדש למען התחדשות עירונית.

הליך תשלום הנועד להגן על הרוכשים בעת רכישת דירה מקבלן המלווה על ידי בנק או חברת ביטוח, הנותנים ערבות לפרויקט. התשלום מבוצע באמצעות שוברים לחשבון נאמנות של הבנק המלווה או חברת הביטוח, כדי למנוע מקרה שבו הקבלן פושט רגל או משתמש בכספי הרוכשים למטרות שאינם לטובת הבנייה.

ר

בעל תפקיד ברשות התאגידים שבמשרד המשפטים בישראל, המפעיל מאגר מידע על משכונות שנרשמו על פי דין.

מחיר הכסף בזמן נתון, הסכום אותו נשלם עבור כסף שלקחנו בהלוואה, או הסכום אותו נרוויח מפיקדון או כל השקעה אחרת עליה סוכם מראש התשלום עבור השימוש בכסף שלנו.

המחיר שמשלם הלווה למלווה, תמורת השימוש בכסף שניתן כהלוואה בשעבוד הדירה. הריבית מחושבת באחוזים לתקופה של שנה. לדוגמה: 3% לשנה. באופן כללי, הריביות על משכנתות נחלקות לשני סוגים: ריבית קבועה וריבית משתנה. הריבית קבועה, אינה משתנה לאורך כל חיי ההלוואה ונקבעת מראש. בהלוואות בריבית משתנה, לעומת זאת, הריבית נקבעת על פי "עוגן" - פרמטר כלכלי חיצוני לבנק וידוע מראש, ריבית בנק ישראל, תשואת אג"ח מדינה (עקום 0) ועוד. כל בנק יכול לקבוע עוגן שונה, העונה על הקריטריונים שנקבעו על ידי בנק ישראל. כשה"עוגן" עולה – הריבית עולה באותו שיעור, וכשהעוגן" יורד – הריבית יורדת בהתאם. 

ריבית הנקובה במסמכי מתן ההלוואה ללא התחשבות במועדי חיוב הריבית ובהיטלים הנלווים (עמלות). בדרך כלל תצוין הריבית לתקופה של שנה אחת. שיעור הריבית נקבע במועד ביצוע העסקה, ואינו מביא בחשבון את שינוי הריבית בין אם משתנה או צמודה למדד המחירים לצרכן או מט"ח.

הריבית הרישמית הנקבעת על ידי בנק ישראל וממנה מושפעים מחירי ההלוואות  והפקדונות. הריבית נקבעת על ידי הוועדה המוניטרית בראשות נגיד בנק ישראל, 8 פעמים בשנה, ומשמשת גם כריבית שבה בנק ישראל מלווה כספים לתאגידים הבנקאים.

הריבית המשולמת בפועל על ההלוואה תוך שקלול עמלות ותשלומים אחרים. ריבית זו היא למעשה ריבית דריבית, כך ששיעור הריבית הנגבית בפועל גבוה משיעור הריבית הנומינלי. במיקוח מול הבנקים, המו"מ מתבצע על גובה הריבית הנומינלית.

 ריבית שנדרש לשלם הלווה למלווה בגין איחור בתשלום שנקבע מראש בין הצדדים.

ריבית המפורסמת על ידי ארגון הבנקאים הבריטי, למטרת אפשרות להלוות בין הבנקים. הריבית מפורסמת על בסיס יומי. במשכנתה המסלולים שצמודים לריבית הלייבור הינם מסלולים צמודי מטבע חוץ (מט"ח).

ריבית הנקבעת על בסיס ריבית בנק ישראל ובתוספת מרווח קבוע של 1.5%

ריבית שאינה משתנה לאורך כל תקופת ההלוואה או הפיקדון. 

 ריבית המשתנה אחת לתקופה על פי עוגן חיצוני מסוים שנקבע מראש, ניטרלי לגוף המלווה, לדוגמה ריבית בנק ישראל או אג"ח מדינה.

ישנם מספר גופים האחראים לרישום הזכויות והחובות על נכס מקרקעין, הרישום מתעד את שרשרת הפעולות שבוצעו בנכס כגון: בעלות, משכנתה ועוד. הרישום מתבצע בעיקר בטאבו ובמנהל.  

בעבר כשהגוף המלווה נתן הלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן, היה נהוג שאם המדד עולה יתרת הקרן עולה, אך אם המדד יורד מתחת למדד שנקבע בלקיחת הלוואה זה לא משפיע על יתרת הקרן שנלקחה. בשנת 2010 מצב זה השתנה לאחר תביעה ייצוגית נגד בנק לאומי וכעת גם כשהמדד יורד מתחת למדד בעת העמדת ההלוואה – יתרת הקרן יורדת. במדד תשומות הבנייה רצפת המדד עדיין קיימת, כאשר אתם רוכשים דירה מקבלן, ומדד תשומות הבנייה יורד מתחת למדד שנקבע בעת חתימת החוזה, יתרת החוב לקבלן לא יורדת לעומת מצב שבו מדד תשומות הבנייה עולה, עולה גם יתרת החוב לקבלן.

ת

הרכב מסלולי המשכנתה וחלוקת הכסף בין המסלולים בהתאם לסכום שנלקח.

נקודת איזון בין הכנסות להוצאות משק הבית. לאחר בניית התקציב ניתן לדעת, האם נשאר כסף לחיסכון או האם משק הבית בגרעון. נוסף על כך ניתן לדעת מהו התשלום הרצוי להחזר החודשי של המשכנתה. 

הרווח המתקבל עבור השקעה לאורך זמן. רווח מעסק, נדל"ן, שוק ההון וכו'. הרווח או ההפסד מוצג באחוזים ביחס להשקעה המקורית.

מונח בכלכלה המתייחס לכמות הכסף הפנוי שנשאר לחברה לאחר הוצאות לרבות המיסים. הדבר נכון גם למשקי הבית. סך כל הכסף שנשאר לשימושם האישי, לאחר ששולמו כל ההוצאות החודשיות. תזרים המזומנים יכול להיות חיובי או שלילי.

ב

שלושת השמות מתייחסים לאותה ההלוואה. זו היא הלוואה הניתנת לזמן קצר ומוחזרת במלואה, בתשלום אחד בסוף התקופה. הלוואה זו נועדה לגשר על הפער בין מועד מכירת הנכס עד לקבלת הכסף בפועל, ובכך לאפשר למוכר לרכוש את הנכס הבא. כשהכסף ממכירת הנכס מתקבל, ההלוואה מסולקת במלואה.

ביטוח חיים שבו הבנק הינו המוטב הבלעדי בפוליסה. הביטוח נועד לבטח את הבנק במקרה מוות של אחד מהלווים או שניהם. במידה וקיימת פוליסה טרום המשכנתה, ניתן לבחון אפשרות להסב אותה לטובת הבנק.

ביטוח זה נועד לבטח את הבנק במקרה של פגיעה בנכס. הביטוח מכסה נזקי טבע, אש, שיטפון, רעידת אדמה, פגיעה מכלי טיס, ונזקים נוספים העלולים להיגרם למבנה שמקורם מחוצה לו. 

בנקים המאשרים משכנתות. נכון לשנת 2021 : מזרחי, פועלים, לאומי, דיסקונט, מרכנתיל, בנק ירושלים, איגוד ( בתהליך מיזוג למזרחי טפחות ), הבינלאומי, מסד, אוצר החייל, פאגי. חברות ביטוח: כלל, הראל ומימון ישיר. חברות חוץ בנקאיות:  טריא, BTB

נכס המשמש כעירבון להבטחת הגוף שנותן את האשראי למקרה שהמימון לא יוחזר. בהלוואת המשכנתה הבטוחה של הבנקים הינה הדירה עבורה ניתנת ההלוואה, או דירה קיימת אם רוצים לקבל מימון גדול יותר או לסגור התחייבויות. 

בכל עסקת משכנתה, הבנקים רוצים להבטיח את עצמם עוד לפני שנתנו את השקל הראשון. לכן הם מבקשים מהלווים לבצע שורה של פעולות כדי להבטיח את עצמם מראש, טרם מתן ההלוואה. לדוגמה: שמאות, ביטוחי חיים ודירה, נוטריון, משכון, התחייבות לרישום משכנתה ועוד.

הינו מושג מתחום הכלכלה המדמה מצב של ביקוש בכל מחיר  למוצרים הכרחיים. לדוגמה תרופה שאין לה תחליף. בשוק הנדל"ן בשוק המשכנתות בעשור האחרון נרשמו ביקושים גבוהים כתוצאה ממחיר הריבית הנמוך, אך לא ניתן להגדיר זאת כביקוש קשיח, כיוון שלרכישת הדירה קיים תחליף וניתן לגור בשכירות.

מושג זה מתייחס לבנייה הממצה את שטח הקרקע באופן מרבי וממקסמת את אחוזי הבנייה האפשריים. מדובר בבנייני מגורים משותפים בני שתי קומות ומעלה שבהם מתגוררים לפחות ארבעה דיירים שונים.

ד

זוהי עמלה אשר יש לשלם לכל בנק למשכנתות בו נלקחת משכנתה והיא עומדת על 0.25% מסך המשכנתה

 הבנק מבקש להבטיח את עצמו במקרה שבו הלווים לא יוכלו לעמוד בהחזרי המשכנתה, ויהיה צורך למכור את הנכס, אזי הוא מקבל ראשון את חלקו. לכן על הלווים לרשום בנסח הטאבו את הבנק המלווה, בדרגה ראשונה

אם גורם אחר יעניק מימון נוסף לכיסוי חובות שהבנק מדרגה ראשונה לא מאשר, או בנק נוסף בעת תהליך מיחזור המשכנתה, אותו גורם/בנק יוכל להירשם בנסח הטאבו בדרגה שנייה בלבד. על אף האמור לעיל, הבנק הנוסף המאפשר ללווה למחזר את המשכנתה, יבקש בהמשך התהליך להירשם בדרגה ראשונה.

דוח המפרט את תנאי המשכנתה שנלקחה. יתרת המשכנתה, חלוקה למסלולים, תקופות לסיום, גובה הריבית, עמלת פרעון מוקדם ונתונים נוספים שיסיעו לבחון כדאיות למחזר או לפרוע חלק או את מלוא המשכנתה. 

 זהו ציון הניתן לאנשים פרטיים, חברות או מדינות, המעריך את יכולתם להחזיר את האשראי שניתן להם. זאת כדי למזער את הסיכון הכרוך במתן אשראי ללקוחות שונים ומגוונים. הבדיקה מתבססת על ההיסטוריה הפיננסית וכושר העמידה בהתחייבויות כלכליות של מבקש האשראי. הדירוג משמש גופים נותני מימון ועוזר להם להעריך את הסיכון הכרוך במתן האשראי ללקוחותיהם. במדינת ישראל נכון לשנת 2021 קיימות שלוש חברות דירוג אשראי: דן אנד ברדסטריט, בי.די.איי וקו מנחה. לחברות אלו יש גישה לנתוני אשראי היסטוריים שנצברו במערכת הפיננסית, לפיהם יש את האפשרות להעריך את יכולת ההחזר של הלווה. 

ו

חל במקרה שבו בני הזוג לא רוכשים את הנכס במשותף, והבנק מבקש מבן הזוג שלא חתום בחוזה הרכישה לחתום על ויתור זכויות בנכס. זאת למקרה שהבנק יצטרך לממש את הבטוחה.

ז

נקראת גם הלוואת זכאות, הלוואה במסלול ריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן והינה חלק מהמשכנתה, הלוואה זו ניתנת בתנאים מועדפים, שמעניקה המדינה באמצעות בנקים נותני משכנתאות. לצורך רכישה או בניית דירה למגורים. היתרונות: 1. ריבית נמוכה עד 3% או 0.5% מתחת לריבית הממוצעת. 2 . אפשרות לפירעון ללא קנסות. 3. במקרה והבנק יבקש לממש את הבטוחה כתוצאה מאי יכולת של הלווה לעמוד בהתחייבות, תערך ללווה ועדה ביחד עם נציג משרד השיכון ולרוב יאפשרו פריסה מחדש של המשכנתה אם ניתן. 4. במקרה של פירעון משכנתה עתידי, גובה ההנחה על הקנס גבוהה יותר אילולא לוקחים את הזכות.
חסרון: תהליך בירוקרטי ארוך ולעיתים מתיש בהמצאת מסמכים להוכחת גובה הזכאות  

ישנם כמה סוגי זכאות נוספים: זכאות נגב, בניית ממד, הלוואת מקום.

ח

תשלום עבור נכס, תמורת בעלות לזמן מוגבל הנקבע על ידי שני הצדדים, לרוב לתקופה ארוכה.

חברה מטעם הקבלן בשלב בניית הבניין, לרוב משרד עו"ד. החברה המשכנת אחראית על רישומים של זכויות הדיירים עד הרישום המלא בטאבו. היא זו שתנפיק לנו "אישור זכויות" עדכני הכולל את כל הפרטים הרלוונטיים לרבות זיהוי הדירה, ההצמדות, משכנתות, והערות רלבנטיות אחרות.

תהליך שבו מחלקת האשראי בבנק בוחנת את בקשת האשראי, מעריכה את רמת הסיכון ובהתאם קובעת אם ניתן לאשר את הבקשה ובאילו תנאים.

על פי חוק ניתן לשתף מידע פיננסי שנאסף על לקוחות פרטיים ועסקיים על ידי לשכות אשראי הפועלות באישור משרד המשפטים.

חשבון בנק שבו מתנהלות פעולות של הכנסות והוצאות מזומנים.

חשבון עובר ושב, פיקדון, תוכנית חיסכון, קופת גמל להשקעה או כל תוכנית חיסכון אחרת, שבה נחסוך סכום כסף שיאפשר לנו לחיות כלכלית 6-3 חודשים לפחות ללא הכנסה שוטפת מעבודה.

חשבון עובר ושב שמנהל הכנסות והוצאות של העסק בלבד, בנפרד מהחשבון הפרטי

חשבון עובר ושב המיועד להשקעות נדל"ן, השקעות בשוק ההון או כל השקעה שתגרום לצמיחה כלכלית של המשפחה.

הסכם משפטי המפרט את פרטי העסקה בין רוכש למוכר, כולל תנאי תשלום, הגנות משפטיות וכל התנאים לביצוע עסקה תקינה. החוזה כולל בנוסף תנאי פיצוי של הפרת החוזה.

מסלול זכאות מיוחד עבור יוצאי אתיופיה. מי שזוכה בהגרלה, זכאי לקבל חלק מהמשכנתה עד סכום של  600,000 ש"ח ל־25  שנה. מסלול בריבית קבועה צמודת מדד הנחלקת לשתי תקופות. ב־10 השנים הראשונות גובה הריבית יהיה 0% ולאחר מכן ב־15 השנים הנוספות גובה הריבית יהיה  2%.

מונח מתחום הכלכלה ההתנהגותית, המתאר את קבלת ההחלטות הנובעת משיקולים רגשיים ולא כלכליים. לדוגמה אנשים החוסכים בקופת חיסכון בעוד יש להם חריגה במסגרת אשראי.

ט

או בשמו הרשמי - לשכת רישום המקרקעין - לשכה ממשלתית המנהלת רישום בפנקסי המקרקעין בנוגע לזכויות או לחובות של בעל הנכס, ומאפשרת לכל דורש לקבל את המידע בנוגע  לנכס המבוקש באמצעות הפקת מסמך הקרוי נסח טאבו. נוסף לזכות הבעלות (או החכירה) נרשמות בנסח זכויות נוספות במקרקעין אם קיימות כגון שכירות, זיקת הנאה,עסקאות מקרקעין, החלטות בית משפט בנוגע למקרקעין, רישומי הערות אזהרה, עיקולים, הערות לטובת רשות העתיקות וכד'.חסרון: תהליך בירוקרטי ארוך ולעיתים מתיש בהמצאת מסמכים להוכחת גובה הזכאות  

ישנם כמה סוגי זכאות נוספים: זכאות נגב, בניית ממד, הלוואת מקום.

י

גורם מקצועי חיצוני לבנק, הפועל לטובתו הכלכלית של הלקוח. יועץ המשכנתות מקבל את התשלום מהלקוח ישירות, ובתמורה מסייע בהליך המימוני של רכישת דירה. תפקידו של היועץ, לבנות תוכנית משכנתה מותאמת אישית ליכולותיו של הלקוח, להתמקח על תנאי הריבית והעמלות, במטרה להוזיל עלויות לטובת הלקוח.

ישנם כמה סוגי זכאות נוספים: זכאות נגב, בניית ממד, הלוואת מקום.

ייפוי כוח חתום על ידי עורך דין נוטריון המייפה את כוחו של הבנק לפעול לרישום הזכויות בנכס על שם הלווים, וכן לבקש מהגורמים הרלוונטיים השונים לרשום משכון או משכנתה, לפי העניין, לטובת הבנק

בחינה של יכולת הלווה/ים לעמוד בתשלומי המשכנתה ו/או האשראי הניתן על ידי הגוף המלווה. החזר חודשי נקבע ביחס להכנסה. כאשר במשכנתה מחשבים את ההכנסה הפנויה. 

בחינה שהבנק מבצע בשלב אישור המשכנתה. בתיאוריה ניתן לאשר עד 50% או מקסימום 40% החזר חודשי מסך ההכנסות החודשיות, נטו. 

מ

מסלולי המשכנתה הנהוגים בשוק נבדלים אלו מאלו במשתנים כמו ריבית קבועה או משתנה, הצמדה, תקופת פירעון, ולכל מסלול יתרונות וחסרונות. ישנם מסלולים המאפשרים הודות לגמישותם לשנות את התנאים במשך חיי המשכנתה, ואילו במסלולים אחרים התנאים קבועים לכל אורך התקופה. שילוב מסלולים שונים בתמהיל המשכנתה, מרכיב את סך כל ההלוואה שניתנה. 

ישנם כמה סוגי זכאות נוספים: זכאות נגב, בניית ממד, הלוואת מקום.

תהליך שבו הלוואת המשכנתה הישנה מסולקת ומוחלפת במשכנתה חדשה. המטרה העיקרית היא לשפר את התנאים, לקצר או לפרוס מחדש את תקופת ההלוואה.

מסמך המונפק על ידי הבנק, ומאשר כי בכפוף לתשלום סכום יתרת ההלוואה הכולל עד לתאריך מסוים, יסכים הבנק להסיר את השעבוד לטובתו.

גוף המנהל, על פי חוק, את קרקעות המדינה, הקרן הקיימת לישראל ורשות הפיתוח, המהוות כ־90% משטח מדינת ישראל

מס המוטל על רוכשי בית בישראל ושיעורו נקבע באחוזים ממחיר הדירה. אחוזים אלו משתנים ומתעדכנים מעת לעת. מומלץ להתעדכן באתר רשות המסים בישראל.

מס המוטל על מוכר הנכס בעת מכירת דירה, ומתייחס לרווח הנוצר בעקבות המכירה. בניכוי הוצאות. הוצאות מותרות בניכוי לדוגמה:  שמאי, עורך דין, יועץ משכנתה, ריבית על המשכנתה ועוד.

בדירה יחידה, תשלום מס שבח יתבצע במידה והדירה תימכר פחות מ־24 חודשים מיום קנייתה. 

מודד את אחוז השינוי, יוקר המחייה בהסתמך על עליות מחירים, החלים במשך הזמן בהוצאה הדרושה לקניית "סל קבוע" של מוצרים ושירותים, שמחיריהם ניתנים למדידה סדירה. המדידה מתבצעת על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. "סל" זה מייצג את  התצרוכת של אוכלוסיית משקי הבית. לדוגמה: מחירי הירקות, הדלק, מחירי השכירות ועוד. המדד אינו כולל את מחירי הדיור. המדד משמש בעיקר להצמדות שונות, לדוגמה: לקביעת תוספת היוקר לתעריפי השכר, להלוואות משכנתה הניתנות לציבור

מענק לרכישת דירה הניתן לאנשים העומדים בתנאים מסוימים וספציפיים מאוד, והוא מותנה בעמידה באותם התנאים. ישנם שני מצבים עיקריים שבהם ניתן לקבל מענק מותנה, והם במקרה של רכישת דירה בדיור ציבורי או בפריפריה כחלק מתוכנית "מחיר למשתכן". ישנם גם מענקים נוספים. לדוגמה:  מענק נגישות, מענק לנפגעים ששירתו בכוחות הביטחון או משפחותיהם. חשוב ומומלץ לבדוק את הזכאות למענקים.ההלוואה המיועדת לגילאי 60 ומעלה, שבבעלותם דירת מגורים. ההלוואה מיועדת  למטרות שונות, כגון שיפוץ הנכס, סיוע לילדים, הוצאות רפואיות, נופש ופנאי. ההלוואה ניתנת כנגד שיעבוד הנכס, וללא חיוב בתשלומים חודשיים או בתשלומי הריבית.

משכנתה הניתנת לכל מטרה, כנגד שעבוד נכס קיים. במשכנתה לכל מטרה הריבית תהייה גבוהה יותר מהריבית הנהוגה במשכנתה לרכישת דירה.

משכנתה לרכישת נכס מסחרי שאינו מיועד למגורים, או מחזור התחייבויות עסקיות למשכנתה. התהליך נעשה מול המחלקה העסקית בבנקים, והתנאים שונים ממשכנתה לדיור.

שיפוץ נכס קיים, יכול להיות ממומן על ידי משכנתה בריביות ובפריסה אטרקטיבית יותר מאשר הלוואה רגילה.

תמהיל משכנתה המוצע לרוב מבקשי המשכנתות המגיעים לבנק ללא תוכנית סדורה. ברוב המקרים המשכנתה הסטנדרטית משתלמת בעיקר עבור הבנק. עד 2021 המשכנתה הסטנדרטית הייתה שליש פריים, שליש קבועה צמודה, שליש משתנה צמודה. לאחר שנכנסה לתוקף ההוראה להסרת מגבלת הפריים, המשכנתה הסטנדרטית הפכה להיות שני שליש פריים ושליש בריבית קבועה. 

פרויקט שיזם משרד האוצר כדי לאפשר העברת מידע מלא הנוגע לכלל החסכונות הפנסיוניים של כל אחד מאיתנו.

האפשרות להגדיל את היכולת לרכישת נכס על ידי כסף שאינו מההון העצמי. לדוגמה אם אתם רוכשים דירה ראשונה, על כל שקל תוכלו לקבל פי 3 מינוף מהבנק על ידי לקיחת משכנתה.

גיוס כספים למטרה כלשהי, באמצעות קרובים, שותפים או בעזרת מוסדות פיננסים

מונח במקרו כלכלה שפירושו מצב של פגיעה בצמיחה כלכלית של כלל המשק לתקופה ארוכה יחסית. לרוב מלווה בירידת מחירים ושווי נכסים.

משפחות המבקשות לשדרג את דירתם הקיימת. 

כלי עזר לחישוב מסלולי המשכנתה השונים המרכיבים את תמהיל המשכנתה. מחשבוני המשכנתה נועדו לאפשר ללווים לבחון, עוד טרם הפנייה לבנק, הערכה של סכום הלוואת המשכנתה שיוכלו לבקש והערכה של גובה ההחזר החודשי

המדד עוקב אחרי שינויים בהוצאות הנדרשות של חומרים (ברזל, מלט, בטון, פועלים וכו'), שירותים ומוצרים המשמשים את הקבלנים לבניית בית מגורים. תפקידו של המדד הוא לייצג את מרכיב הוצאות הבנייה של קבלנים וקבלני משנה. המדד מפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב־15 בכל חודש.

טופס הצהרה  למס שבח על סכום העסקה לאחר ביצועה, כדי שניתן יהיה לחשב את גובה המס שיגבה בעת מכירתה בעתיד

תוכנית הדגל הממשלתית בשוק הדיור שהוביל שר האוצר לשעבר משה כחלון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י). מטרת התוכנית הייתה לדאוג לדירה, באמצעות הגרלה, למחוסרי הדיור בישראל, ובפרט לזוגות הצעירים ולמשפחות צעירות שלא הצליחו להגיע לדירה משלהם עד כה. מטרה עיקרית נוספת הייתה להוריד את מחירי הדיור בישראל.

זהו גובה הסכום שהבנק מאשר ומאפשר ללקוח להוציא בכל חודש, גם אם חשבון הבנק  במינוס. המסגרת נקבעת בהתאם להכנסות ולחסכונות שיש ללקוח בחשבון הבנק והיא תהיה בערך פי 2 מהשכר החודשי שלו.

 פרויקט שיזם משרד האוצר כדי לאפשר העברת מידע מלא בנוגע לכלל החסכונות הפנסיוניים של כל אחד מאתנו.

 מצב שבו מוסדות פיננסים או חברות גדולות של נכסים, בעלי השפעה על השוק, לדוגמה בנקים, חברות אשראי, חברות ביטוח, שוק ההון וכו', המאבדים חלק גדול מערכם הכלכלי באופן פתאומי ולא צפוי, שגורם בבת אחת פגיעה כלכלית בהמונים ועלול אף להשפיע להשפיע שלילית על כלכלת מדינה אחת או יותר. 

נכס המשועבד לגוף נותן האשראי ומשמש כעירבון.

אשראי הניתן על ידי גופים פיננסים שאינם בנקים. לרבות גופים ללא רישיון מתן אשראי.

מטבע חוץ, לדוגמה, דולר, יורו וכו'. במשכנתה ישנם מסלולים אשר מוצמדים לשינויים במט"ח.

יחידת קרקע שנקבעה בתוכנית כתוצאה מפעולת חלוקה (פרצלציה) או איחוד של יחידות קרקע. 

כל גוף שאינו מחזיק ברישיון בנקאי, כגון חברות כרטיסי אשראי, חברות הלוואות וחברות ביטוח, המספק שירותים פיננסים (אשראי, הלוואות, השקעות).

אמירות שהן אמונה רווחת, אגדות מעולם המשכנתות שגורמות לרוב נוטלי המשכנתות לשלם יותר

ק

 התשלום החודשי עבור ההלוואה מחולק לתשלום הריבית, ותשלום עבור הסכום שלוויתם. בכל תשלום יש תשלום ריבית ותשלום קרן.

לוח סילוקין לחישוב ההחזר החודשי של המשכנתה, הקובע  כמה מההחזר החודשי יופנה לטובת הקרן וכמה לטובת הריבית. על פי שיטת חישוב זו, סכום ההחזר החודשי, בתחילה יהיה גבוה יותר וילך ויפחת לאורך תקופת המשכנתה. הסכום שמוחזר על חשבון קרן ההלוואה הוא קבוע לכל אורך תקופת המשכנתה, וההחזר על חשבון הריבית יורד לאורך התקופה, לכן ההחזר החודשי יורד לאורך הזמן. 

קבוצת אנשים המתאגדת יחד על מנת לבנות מבנה מגורים, במטרה להוזיל עלויות. קבוצת רכישה יכולה להתארגן באופן עצמאי, או באמצעות חברה מנהלת המארגנת את כל שלבי הרכישה והבנייה.

ש

מסמך משפטי מהבנק המסדיר את רישום המשכנתה על הנכס ברשם המקרקעין.

הערכה מקצועית של מס הכנסה על גובה תשלום המס, עבור הכנסה של עסק עצמאי בשנה קודמת. הבנקים למשכנתות מתבססים על החישוב בשומת המס, להכנסה ממוצעת בחודש לפי חישוב של הכנסה שנתית. בניגוד לחישוב של שכירים שנדרש 3 חודשים אחרונים, אצל עצמאיים נדרשת שומת מס אחת לפחות, ויש בנקים שמבקשים 2 שומות מס. עסקים חדשים שעדיין לא נערכה עבורם שומת מס, מבקשים הערכה לפי דוח רו"ח/ יועץ מס עבור הכנסה ממוצעת בחודש עבור התקופה שהעסק פעיל.

הערכת שווי נכס על ידי שמאי מקרקעין מוסמך על פי כללי השמאות המקובלים. השמאות משמשת להערכת שווי הנכס במחיר הוגן ומוסכם על שני הצדדים בעסקת הנדל"ן. השמאות נדרשת עבור הבנק או חברת הביטוח כדי להעריך את גובה המימון שיינתן בהתאם לשווי הנכס.

נקודת האיזון בין ההיצע לבין הביקוש. שווי השוק נקבע בהתאם למחיר עסקה המתארת מצב בו הביקוש הממוצע פוגש את היצע. ככל שיש פחות דירות, המחיר עולה. שווי שוק ניתן לחקור על ידי עבודת שטח ומחקר באתרים אינטרנטיים כגון: מדל"ן, יד 2, אתר רשות המיסים וכו'.

שיטת חישוב, לוח סילוקין, שנועדה לחשב את החלוקה של ההחזר החודשי להלוואה לפי תשלומי קרן ותשלומי ריבית. כמה כסף אתם מחזירים עבור הקרן וכמה עבור הריבית בכל תשלום חודשי. במשכנתות שיטת שפיצר הנפוצה ביותר בישראל. לפי שיטה זו ככל שהתקופה ארוכה יותר תשלומי הריבית בהתחלה גבוהים יותר וככל שהתקופה עוברת תשלומי הקרן גדלים.

ערובה לקיום החוב. בנדל"ן, הנכס עבורו ניתנת משנכתה משועבד כערובה לטובת הבנק או מוסד פיננסי עד למועד סיום החזרי המשכנתה.

 שוק לניירות ערך דרכו הממשלה, חברות ומוסדות פיננסים מגייסים כסף מהציבור. בשוק ההון לרוב דרך הבורסה מתבצע מסחר יומי של ניירות ערך.

האופן שבו מחשבים את ההחזר החודשי. היחס בכל החזר בין תשלומי הקרן ותשלומי הריבית. שיטת החישוב הנפוצה בישראל היא שיטת שפיצר.

יש לכם שאלות נוספות?

נשמח לסייע לכם בכל עיניין. אנא מלאו את הטופס ולנדאג ליצור עמכם קשר במהלך 24 השעות הבאות.

* שדות המסומנים בכוכבית הם שדות חובה

בחרו תאריך ושעה לקביעת פגישה

אפריל 2024
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4